Sábado, 15 Diciembre 2018

 

                           QUÈ ÉS LA XARXA DE CENTRES PLURILINGÜES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

L'orde de 5 d'abril de 2011 establix la creació de la Xarxa de Centres Plurilingües i en regula el procediment per a incorporar-s'hi. Es pretén reconèixer públicament la dedicació i l'esforç del professorat i els centres escolars de la Comunitat Valenciana pel plurilingüisme i, al mateix temps, donar resposta a la creixent demanda social i aconseguir millorar la competència lingüística de l'alumnat en llengües estrangeres.

 

Característiques

Article 2. Xarxa de Centres Plurilingües

  1. Es crea la Xarxa de Centres Plurilingües, que quedarà constituïda per aquells centres docents de la Comunitat Valenciana que oferisquen en la seua proposta curricular, per a alguna de les ensenyances autoritzades, en un cicle o curs, almenys una àrea, matèria o mòdul no lingüístic en un idioma estranger, preferentment en anglès, i que així ho sol·liciten d'acord amb el que disposa esta orde.
  2. Els centres pertanyents a la Xarxa es caracteritzaran per la coexistència i convivència equilibrada de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana i, almenys, d'una llengua estrangera, preferentment l'anglès, en àrees, matèries, o mòduls no lingüístics.
  3. Els mencionats centres tindran com a objectiu, sense perjuí de les excepcions regulades en la normativa en vigor, que l'alumnat adquirisca les competències lingüístiques i comunicatives pròpies de cada etapa en les dos llengües cooficials i en una llengua estrangera, i fomentaran, al seu torn, l'excel·lència en l'aprenentatge en llengua estrangera, preferentment l'anglès.
  4. Els centres docents pertanyents a la Xarxa duran a terme la previsió dels recursos perquè l'alumnat escolaritzat en els centres escolars públics pertanyents a la Xarxa de Centres Plurilingües puga continuar l'aprenentatge iniciat fins a la finalització de les ensenyances que s'impartisquen al centre.

 

  • ORDE 19/2011, de 5 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es publica la part dispositiva de la sentència número 137/2013, de 22 de març, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual s'anul·la l'article 3.5 de l'Orde 19/2011, de 5 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estableix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües a la Comunitat Valenciana.(DOCV 27.12.2013)