Salutació director

Vull donar-vos la benvinguda a l’IES ALCALANS, el nostre centre. Donem servei a la societat que ens envolta des del curs 2004-2005, i som conscients que la tasca educativa no és gens fàcil. És per això, que la col·laboració entre tots els protagonistes que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge és fonamental. Sense la implicació de les famílies, l’esforç i professionalitat del professorat, esperit de treball, il·lusió, ganes d’aprendre de l’alumnat i participació en general de tots i totes els membre de la comunitat educativa, no podem fer res.

L’Institut contempla una àmplia oferta educativa (ESO, Batxillerat i Cicles de Formació Professional Bàsica) amb la qual intentem donar resposta a totes les demandes i inquietuds educatives. A més a més, amb la ja aprovada ampliació del centre, volem i esperem poder oferir Cicles de Formació Professional de grau mitjà i superior.

Vull recordar-vos que tot el professorat, tenim un hora setmanal d’atenció a pares i mares, i encara que un dels objectius fonamentals del centre és que l’alumnat siga cada vegada més autònom i responsable, és important, que les famílies dugueu un seguiment periòdic del procés que realitzen els vostres fills i/o filles. Amb la qual cosa, vos anime a vindre periòdicament al centre a entrevistar-vos amb el professorat i de la mateixa manera a formar part de l’AMPA, i a l’alumnat, de les associacions estudiantils com la junta de delegats i delegades.

L’equip directiu, també estem a la vostra disposició, només heu de concertar una cita per a poder parlar amb nosaltres, i estem oberts a qualsevol suggeriment per contribuir així a la millora contínua de la qualitat, la qual cerquem.

Benvinguts a l’IES ALCALANS!!.

Quiero daros la bienvenida al IES ALCALANS, nuestro centro. Damos servicio a la sociedad que nos rodea desde el curso 2004-2005, y somos conscientes que la labor educativa no es nada fácil. Es por eso, que la colaboración entre todos los protagonistas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental. Sin la implicación de las familias, el esfuerzo y la profesionalidad del profesorado, espíritu de de trabajo, ilusión, ganas de aprender del alumnado y participación en general de todas y todos los miembros de la comunidad educativa, no podemos hacer nada.

El Instituto contempla una amplia oferta educativa (ESO, Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional Básica) con la que intentamos dar respuesta a todas las demandas e inquietudes educativas. Además, con la ya aprobada ampliación del centro, queremos y esperamos poder ofertar Ciclos de Formación Profesional de grado medio y superior.

Quiero recordaros que todo el profesorado, tenemos una hora semanal de atención a padres y madres, y aunque uno de los objetivos fundamentales del centro es que el alumnado sea cada vez más autónomo y responsable, es importante, que las familias hagáis un seguimiento periódico del proceso que realizan vuestros hijos y/o hijas. Por lo tanto, os animo a acudir periódicamente al centro a entrevistaros con el profesorado y de la misma manera a formar parte de la AMPA y al alumnado, de las asociaciones estudiantiles como la junta de delegados y delegadas.

El equipo directivo, también estamos a vuestra disposición, sólo tenéis que concertar una cita para poder hablar con nosotros, y estamos abiertos a cualquier sugerencia, para contribuir así a la mejora continua de la calidad, la cual buscamos.

¡¡Bienvenidos al IES ALCALANS!!

YouTube
Instagram
Telegram